Úvod

Představujeme Vám ABRSM

Leták o ABRSM v češtině je ke stažení ve formě pdf zde.

o ABRSM

 • ABRSM pořádá hudební zkoušky a jejich zhodnocení po celém světě.
 • Každý rok tyto zkoušky podstoupí přes 620 000 kandidátů ve více než 90ti zemích.

Jsme neziskové sdružení založené čtyřmi královskými školami hudby:

 • Royal Academy of Music, London
 • Royal College of Music, London
 • Royal Northern College of Music, Manchester
 • Royal Scottish Academy of Music & Drama, Glasgow

Hudební vzdělání je naším hlavním posláním:

 • zkoušky a jejich zhodnocení poskytují jasnou a jednoduchou osnovu, podle které je možné objektivně měřit rozvoj hudebního vzdělání
 • získání diplomu zaručuje uznávanou profesionální kvalifikaci
 • vydávané publikace jsou určeny ke zkouškám, podpoře hudební výuky a nabízí též široký repertoár doplňkových přednesových skladeb
 • kurzy, semináře a workshopy pro učitele hudby nabízí možnosti hlubšího odborného vzdělání a profesního rozvoje

Zkoušky a hodnocení

Více než 100letá zkušenost a odborné posudky dokládají, že jsme nejen největší, ale i vedoucí organizací zabývající se hudbou a hudebními zkouškami. Od roku 1889 poskytujeme učitelům hudby, jejich žákům a rodičům řady zkoušek, které jsou mezinárodně uznávaným měřítkem.

Motivace a podpora

ABRSM zkoušky jsou sestaveny tak, aby co nejvíce motivovaly a povzbuzovaly žáky a studenty na všech stupních. Dávají studentům konkrétní reálný cíl, k němuž směřují. Studenti by měli být podporováni ve hře na hudební nástroj a vyzkoušet si rozmanitou škálu hudebních žánrů. Ideálně jak sólově, tak v souboru.

Díky všestrannému přístupu nabízí ABRSM zkoušky cenný nástroj, který zajišťuje velmi spolehlivé hodnocení individuálního pokroku.

Od začátků k pokročilým

ABRSM zkoušky jsou přístupné pro všechny věkové skupiny a úrovně hry, proto mají všichni příležitost uspět.

Někteří žáci začínají přípravným testem a dále pokračují přes jednotlivé stupně (1 až 8). Mohou ale začít i od libovolného stupně, který odpovídá jejich aktuálním dovednostem, tzn. mohou některé stupně přeskočit.

Jediné omezení se vztahuje na praktické zkoušky 6., 7. a 8. stupně. Před jejich složením je nutné nejprve uspět u zkoušky z hudební teorie nebo praxe 5. stupně.

Praktické zkoušky

Přípravný test

Přípravný test je určen pro žáky, kteří hrají na hudební nástroj po dobu 6 - 9 měsíců. Brzké dosažení cíle povzbuzuje mladé muzikanty k rozvoji dobré techniky a správné hudební profesionality. Zároveň nabízí zkušenost se skládáním zkoušek.

Žáci nejsou hodnoceni známkami ani slovně prospěl či neprospěl. Snažíme se, aby byl přípravný test příjemný a nestresující. Kandidáti obdrží po jeho skončení certifikát, v němž je uvedeno pozitivní hodnocení a užitečné poznámky.

1. - 8. stupeň

Jednotlivé stupně zkoušek představují logický krok v hudebním rozvoji studenta. Praktické zkoušky se skládají ze čtyř částí. Umožňují kandidátovi, aby ukázal své dovednosti v připravených skladbách a znalosti v hudebním testu:

 

 • 3 přednesové skladby
 • stupnice a rozložené akordy, u zpěvu lidová píseň bez doprovodu hra z listu či rychlé nastudování
 • poslechový test

Zkoušející

Přednesové zkoušky jednotlivců i souborů hodnotí členové naší zkušební poroty. Seznam zkoušejících sestává z více než 700 hudebníků. Jejich vysoká odbornost a kvalifikace ve svém oboru je dána především důkladným školením. Pro přijetí do sboru zkoušejících je vysoká kvalifikace závaznou podmínkou. Všichni pokračují dále v profesním rozvoji a jsou také usměrňování a hodnoceni. Výsledkem je tým zkoušejících, kterým plně důvěřujeme jejich nestrannost, objektivnost a důslednost.

Sylaby

Sylaby jsou k dispozici pro 35 nástrojů. Novinkou je sborový zpěv a přepracované sylaby pro jazzový klavír a soubory (Jazzové a sborové zkoušky zatím v ČR nelze složit).

Jednotlivé části každého sylabu jsou vybírány tak, aby byly flexibilní a zároveň pokryly klíčové dovednosti nezbytné pro každý stupeň. Rozmanitost repertoáru povzbudí nejen žáky, ale i učitele.

Praktické předměty

HUDEBNÍ TEORIE A PRAXE

Hudební vzdělání by mělo být co nejširší, a tak musí být nezbytně doplněno i teoretickou částí. Zkouška z hudební teorie probíhá v písemné formě.

Kandidáti zkoušek z hudební praxe dokazují chápání melodie, harmonie, rytmu a forem tím, že odpovídají na dotazy či prakticky - hraním na hudební nástroj a zpěvem.

Zvláštní důraz klademe na to, aby studenti procházející 6., 7. a 8. stupněm plně zvládli hudební teorii. Přednesový repertoár těchto stupňů totiž vyžaduje vyšší úroveň praktických dovedností, které lze zvládnout pouze s dobrými základy hudební teorie. Jen tak je kandidát schopen přednést přesvědčivě požadovanou skladbu.

Před dosažením 6., 7. a 8. stupně v praktickém předmětu musí studenti doložit své hudební znalosti složením zkoušky z hudební teorie nebo praxe 5. stupně.

CERTIFIKÁTY A FORMULÁŘE

Každý úspěšný kandidát praktické a teoretické zkoušky obdrží certifikát o jejím složení. Kandidáti praktických zkoušek dostávají formulář s bodovým hodnocením od svého zkoušejícího. Formulář pro teoretické zkoušky obsahuje hodnocení každé otázky zvlášť. Bodové formuláře poskytují učitelům, rodičům i samotnému kandidátovi jasný údaj o silných i slabých stránkách.

DIPLOMY

DipABRSM, LRSM, FRSM

Naše diplomy nabízí absolventům 8. stupně širokou škálu možností osobního a profesního rozvoje a jsou tak příležitostí k uznání jejich schopností a výsledků.

Máme tři stupně diplomů:

 • Diploma of the Associated Board of the Royal Schools of Music - DipABRSM
 • Licentiate of the Royal Schools of Music - LRSM
 • Fellowship of the Royal Schools of Music - FRSM

Každý stupeň se dále dělí na tři hlavní specializace:

 • dirigování
 • vystupování
 • pedagogika

Studenti, kteří dosáhnou diplomu, si za jméno mohou dosadit titul DipABRSM, LRSM či FRSM. Další podrobné informace naleznete v brožurce Syllabus of Diploma Examinations from 2005. Syllabus of Diploma Examinations from 2005.

PUBLIKACE A INFORMACE

Nakladatelství ABRSM Limited vydává množství kvalitních hudebnin ke zkouškám a dále nabízí široké spektrum zajímavých titulů pro jednotlivé nástroje, zpěv a soubory.

Kromě materiálů ke zkouškám vychází pomocné publikace pro zdokonalení techniky s následujícími okruhy:

 • sluchová cvičení
 • hra z listu /rychlé nastudování
 • stupnice, arpeggia, rozložené akordy
 • teorie a hudební praxe
 • ukázkové příklady a testy
 • alba skladeb pro jednotlivé hudební nástroje
 • odborné a praktické edice barokních, klasických a romantických skladatelů

Publikace jsou u nás k dostání v prodejně Talacko, Rybná 29, Praha 1. www.talacko.cz

V České republice probíhají praktické zkoušky v květnu a červnu. Písemné zkoušky z hudební teorie se konají třikrát ročně v únoru, červnu a listopadu.

Zástupce pro Českou republiku:

 • David Talacko, Rybná 29, Praha 1.
 • Email: abrsm@talacko.cz
 • Tel: +420 224 813 039
 • Fax: +420 224 817 919

Sylaby, informační letáky a přihláškové formuláře jsou zdarma dostupné od zástupce pro ČR. Další informace jsou uveřejněny na webových stránkách:

www.abrsm.org - frekventované dotazy, Libretto, sylaby a obecné informace

Libretto

Časopis Libretto vychází anglicky třikrát do roka nákladem přes sto tisíc výtisků. Je k dostání zdarma a je určen především pro učitele hudby po celém světě. Libretto je možné sledovat na našich webových stránkách www.abrsm.org. Každý výtisk obsahuje novinky ze sylabů, pomocné aktivity pro učitele, profesní rozvoj a nově vydané publikace a hudebniny. V neposlední řadě jsou zde publikovány zajímavé články hudebních pedagogů.

Chcete-li dostávat zdarma časopis Libretto, oznamte, prosím, vaši adresu výše uvedenému zástupci.

Alternativní hodnocení

Hodnocení vystoupení dospělých

Mnoho dospělých se vrací ke hře na hudební nástroj či zpěvu po dlouhé přestávce anebo se začínají učit novému nástroji a mohou pocítit ostych. Alternativou pro ně je výběr z více možností zhodnocení od profesionálního hudebníka. Účastníci mohou hrát (zpívat) repertoár dle vlastního výběru. Následně obdrží písemný posudek s konstruktivními poznámkami a radami.

Hodnocení vystoupení pro kandidáty se zvláštními požadavky

Zhodnocení vystoupení, popsané výše, je otevřeno hudebníkům jakéhokoliv věku s ohledem na jejich zvláštní výchovné potřeby, fyzická či smyslová postižení.

Alternativní zkoušky jsou k dispozici pro kandidáty s poruchami sluchu, zraku či pro dyslektiky.

Pedagogický certifikát (CT) ABRSM kurzu profesionálního rozvoje

Vyučování je síla a energie, která přenáší ideály hudebního vzdělání do reality. Jsou to tisíce učitelů, kteří předávají dále své znalosti a dovednosti nastupující generaci stejně jako radost z tvorby a poslechu hudby.

Pedagogický certifikát (CT ABRSM) je jedinečný kurz zaměřený k potřebě profesionálního rozvoje těchto učitelů. Kurz nabízí učitelům hry a zpěvu instruktážní dálkový kurz vedoucí k dosažení uznávané kvalifikace. V současnosti je možno absolvovat kurz CT ABRSM v Anglii, Hong Kongu a Singapuru.

Pro další informace kontaktujte oddělení profesionálního rozvoje:

profdev@abrsm.ac.uk

Semináře

Odborné semináře a kurzy napomáhají profesionálnímu rozvoji a podpoře učitelské práce po celém světě. Účastníci mají možnost osvěžit si své pedagogické přístupy a seznámit se s novými názory a myšlenkami.

Podpora práce učitelů nám pomáhá zjistit co si naši kandidáti opravdu myslí o službách, které poskytujeme. Učitelé a kandidáti mohou přímo reagovat na zkoušky a jejich hodnocení, abychom zůstali věrni jejich potřebám.